Master Quản lý, Kiểm toán, Marketing, Logistic bằng tiếng Anh

Các trường thương mại tại Pháp có nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở diện rộng với nhiều lĩnh vực đa dạng như  tiếp thị, quảng cáo, truyền thông, kiểm toán, tư vấn, quản lý, quản trị, quản trị nhân lực, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, phân phối, giao nhận.  Đa số các trường thương mại là Xem tiếp