Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Pâtisserie

Thời gian học : 2 năm

Nơi đào tạo : trường trung học nghề (lycée professionnel )  hoặc các trung tâm đào tạo nghề ( CFA – centre de formation des apprentis)

Các môn học bao gồm :

  • Kĩ thuật làm bánh ngọt (Les techniques de fabrication): 
  • Văn hóa chuyên nghiệp và nghệ thuật  (Culture professionnelle et artistique )
  • Nguyên liệu trong làm bánh (Matières premières) : biết được các nguyên liệu sử dụng trong bánh ngọt, tính năng và điều kiện bảo quản chúng
  • Khoa học ứng dụng (Science appliquées) : biết những điều cơ bản về dinh dưỡng, chế độ ăn kiêng và vệ sinh thực phẩm.
  • Quản lý (Gestion appliquée ): biết những điều cơ bản về kế toán và quản lý xã hội, cũng như môi trường pháp lý của các công ty.
  • Phòng ngừa, an toàn, môi trường (Prévention, sécurité, environnement) : biết các biện pháp phòng ngừa chính  về tai nạn lao động và bệnh tật
  • Môn học cơ bản bao gồm tiếng pháp, lịch sử, địa lý, toán, khoa học , ngôn ngữ, nghệ thuật… ( matières générales : français, histoire-géographie, mathématiques, sences, langues, éducation artistique).